Nastavnici

Profesori opštih i stručnih predmeta:

 

dragan živkovićprof. dr Dragan Živković

Direktor ITHS-a


Diplomirao je na Vojnoj akademiji, magistriro u Centru visokih vojnih škola u Beogradu, u oblasti menadžmenta u odbrani i bezbednosti, a doktorirao na Vojnoj akademiji u Beogradu, u oblasti upravljanja i modelovanja sistema bezbednosti državnih granica, gde je dugi niz godina radio kao nastavnik na operativnom i strategijskom nivou školovanja. Na istoj akademiji biran je za docenta, a na Institutu za strategijska istraživanja ministarstva Odbrane za višeg naučnog saradnika.  Bio je načelnik Nastavnog centra za obuku i usavršavanje kadrova za potrebe Ministarstva odbrane.
Redovni je član Udruženja projektnih menadžera Srbije — YUPMA.
U dosadašnjem radu je rukovodio ili učestvovao u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. Učestvovao je u radnim timovima Vlade Republike Srbije u izradi Strategije odbrane i Strategije nacionalne bezbednosti, a i rukovodio je i učestvovao u realizaciji projekta Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije. Duži niz godina bio je redovni član Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije, gde je bio rukovodilac grupe za projekte i bezbednost. Autor je više naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima i konferencijama sa međunarodnim učešćem, kao i nekoliko knjiga.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ivan-mandicIvan Mandić

prof. Osnova elektrotehnike i Računarske grafike i multimedije


Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije "Reklama i mediji" završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

nikola-dragovicNikola Dragović

prof. Računarstva i informatike i Programiranja


Diplomirao na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora tehnike i informatike. Na istoj katedri je odbranom završnog master rada na drugom stepenu akademskih studija stekao stručni naziv master profesor tehnike i informatike za e-learning. Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik na Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme i ažuriranja i održavanja sajta Škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINKgroup, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za e-learning. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, konferencijama, simpozijumima i kongresima.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaSlobodan Nikolić


Prof. Primene računara u elektrotehnici, Elektronike II i Merenja u elektronici


Diplomirao je na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na smeru Računarska tehnika i informatika. Ima veliko i raznovrsno iskustvo u elektro i informatičkoj struci. Radio je na projektovanju, realizaciji i održavanju – administraciji računarskih mreža, telekomunikacionih mreža i sistema slabe struje. Održavao je raznovrsnu informatičku opremu i pružao tehničku podršku korisnicima računara i računarskih mreža. Bio je zaposlen u industriji, radio kao projektant i nadzorni organ pri realizaciji i održavanju različitih sistema u industriji i telekomunikacijama. Ima veliko iskustvo u pedagoškom radu – koje je stekao u Elektrotehničkoj školi, u Zemunu.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaStevan Sinkovski

prof. Osnova elektrotehnike


Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za elektroniku, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Pored osnovnog i višeg kursa Project managament, stekao je međunarodni sertifikat za projektnog menadžera (PMP nivo C -  IPMA). Radno iskustvo je sticao u državnim strukturama (u oblasti održavanja tehničkih sredstava – od osnovnog održavanja do generalnog remonta, u oblasti sistemske logistike i u oblasti elektronskog izviđanja signala), u velikim privrednim sistemima (u oblasti razvoja i investicija u hemijskoj i prehrambenoj industriji) i na poslovima inženjerskog konsaltinga. Obavljao je poslove saradnika u nastavi na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu u oblasti korporativne bezbednosti (zaštite biznisa i preduzetništva) i informacione bezbednosti. Rukovodio je projektom opremanja laboratorije za optoelektronska merenja multisenzorskih sistema, projektom izgradnje pogona za proizvodnju omekšivača za pranje rublja, izradom studija mogućnosti i studija izvodljivosti. Autor je više stručnih i naučnih radova (35) objavljenih u stručnim i naučnim časopisima i na konferencijama i koautor knjige „Korporativna bezbednost – osnove zaštite biznisa i preduzetništva“.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaRade Bojičić

prof. Osnova elektrotehnike 2


Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini, na smeru Elektronika i telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. U Tehničkoj školi u Železniku radi od 2001. godine na poslovima profesora na nastavnim predmetima: Osnove elektrotehnike 1, Osnove elektrotehnike 2 ,Primena računara  u elektrotehnici,Prenos podataka, Računarske mreže i komunikacije. Stručno se usavršavao na seminarima: Primena tehnika učenja u nastavi, Osnovi pedagoške dijagnostike, Administriranje školske računarske mreže, Kreiranje i održavanje školske bežične mreže, itd. Kao saradnik, učestvovao je u realizaciji seminara: Primena Clicker-a u nastavi.

___________________________________________________________________________________________________________________

daliborka-nikcevicDaliborka Nikčević, dipl.inž.el.

prof. Elektronike, Elektrotehnike i predmeta Električna merenja


Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Prištini, na smeru elektronika i telekomunikacije. Dvanaestogodišnje iskustvo sticala kao nastavnik matematike, fizike i grupe stručnih predmeta u osnovnoj i srednjoj Elektrotehničkoj školi “Miladin Popović”.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

marina-mancicMarina Mančić, diplomirani matematičar

prof. Matematike


Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, na smeru profesor matematike i računarstva. Iskustvo sticala kao profesorka matematike radom u osnovnim školama: „Mihajlo Pupin”,„Desanka Maksimović” i „Majka Jugovića”, kao i u srednjoj Elektrotehničkoj školi u Zemunu i srednjoj školi za negu lepote „Profesional”. Stručno se usavršavala na seminarima: Specijalizovani republički seminari za nastavnike matematike u osnovnoj i srednjoj školi (Matematičko društvo „Arhimedes”, 2007, 2008. i 2009. godine), Metode razvijanja matematičkih sposobnosti učenika, Školsko ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi, Primena obrazovnih standarda u osnovnom obrazovanju, Multimedijalni pristup nastavi i drugi.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaBranko Lončar

prof. Praktične nastave


Diplomirao na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu 1997. god. i stekao zvanje - Inženjer elektrotehnike za energetiku, a potom na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva 2008. god. stekao stručno zvanje -  Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Radno iskustvo sticao u preduzeću „Minel elektrogradnja” u Beogradu, na poslovima inženjera za projektovanje i izgradnju dalekovoda. Pedagoško iskustvo stekao je u Elektrotehničkoj školi „Zemun” u Zemunu, u kojoj i danas radi kao nastavnik praktične nastave na obrazovnom profilima:  Elektrotehničar automatike,  računara, termičkih i rashladnih uređaja, Elektromehaničar za termičke i rashladne uredjaje, mašine i opremu i Elektroinstalater.
Radio na poslovima Organizatora praktične nastave i predsednik je stručnog veća praktične nastave. Obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu u Elektrotehničkoj školi „Zemun“ i ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje istog. Član je tima školskog razvojnog planiranja. Učestvovao u izradi nastavnih planova i programa za Obrazovne profile Elektroinstalater i Elektromehaničar za mašine i opremu.
Pohađao je veliki broj seminara: Audio tehnologije, video tehnologije, Multimedijalni aspekti nastave i učenja, Obuka nastavnika u rešavanju razvojnih problema i problema kod dece – učenika koji imaju teškoće u napredovanju, Izrada multimedijalnih nastavnih sadržaja, Između propisa i prakse i mnoge druge seminare akreditovane od strane Ministarstva prosvete.
___________________________________________________________________________________________________________________

 

aleksandra-prokopijevicAleksandra Prokopijević

prof. Srpskog jezika i književnosti i Građanskog vaspitanja


Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa za srpski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama, kao i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autorka je i realizatorka više projekata u obrazovanju: "Školske stvaraonice" u okviru pilot-faze Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke, "Školsko prozorište". Autorka i koordinatorka akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika i književnosti: "Kreativne radionice u nastavi srpskog jezika i književnosti" i "Pozorišna azbuka". Završila je seminare: Aktivno učenje — bazični i supervizijski seminar, Višefrontalni oblik nastave, Učionica dobre volje, Čuvari osmeha, Umeće komunikacije, "Modularni program permanentne računarske obuke za nastavnike", Decentralizacija škola, Jačanje trenerskih veština, Kreativno obrazovanje, Školsko razvojno planiranje, Rodna ravnopravnost, Mi u reformi, Inkluzivno obrazovanje, Tehnike i postupci pravilnog učenja, Tehnike i postupci pravilnog pružanja prve pomoći.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

sNataša Topukov

prof. Srpskog jezika i književnosti


Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, stekavši zvanje diplomiranog profesora srpskog jezika i književnosti. Master studije su predstavljale izazov i zato ih završava na istoj katedri. Nakon studija, oprobala se kao profesor srpskog jezika kao stranog na Institutu „Božidar Adžija”, što joj je pomoglo u razumevanju i shvatanju strukture sopstvenog jezika. Kao honorarni saradnik bavila se lekturom i korekturom teksta pri izdavačkom preduzeću „Filip Višnjić”. Stiče iskustvo u kontinuiranom radu kao profesor srpskog jezika i književnosti u  Zemunskoj gimnaziji i u Drugoj ekonomskoj školi. Postigla je značajne rezultate u pripremi učenika za takmičenje „Književna olimpijada” i takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Imala je priliku da radi i kao bibliotekar i profesor građanskog vaspitanja. Učestvovala je u projektima Zemunske gimnazije: „Mini-sajam knjiga”, „155 godina postojanja Zemunske gimnazije”, „Razvionica”.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

sAleksandra Pavlović

prof. Srpskog jezika i književnosti


Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost sa opštom književnošću, čime je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. Posvećena je profesionalnom usavršavanju i nakon završenih studija. Završila je kurs „Internet i studije književnosti” na Filološkom fakultetu u Beogradu. Učestvovala je kao saradnik u pripremi integrativne nastave u Osnovnoj školi „Veselin Masleša” u Beogradu. Poseduje dugogodišnje iskustvo u korišćenju savremenih informacionih tehnologija, koje je stekla radeći u IT kompaniji „SW G&M”. U nastavi iz oblasti jezika i književnosti koristi sinergiju savremene tehnologije i tradicionalnih vrednosti u cilju kvalitetnog obrazovanja moderno opismenjenih i komunikativnih mladi učenika.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ana-drakulicAna Drakulić

prof. Engleskog jezika i književnosti


Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, 2008. godine na katedri za engleski jezik i književnost. Nakon završenih studija, obavila je stručno usavršavanje u britanskoj kompaniji "Marcus Evans" u Pragu, u trajanju od šest meseci, koje je podrazumevalo komunikaciju sa inostranim klijentima na engleskom, nemačkom i češkom jeziku. Po povratku u zemlju, stekla je zvanje naučni i stručni prevodilac za oblasti ekonomija i bankarstvo, prava, političke nauke, elektronika, mašinstvo i građevina. Završila je Kembridžov seminar Teacher's Development Programme – KET and PET training. U privatnoj školi za jezike u Beogradu stekla je iskustvo u predavanju engleskog jezika po programima Cutting Edge (Longman), Headway (OUP), Clockwise (OUP), Innovations (Heinle ELT), priprema učenike za polaganje međunarodno priznatog sertifikata IELTS i TOEFL, predaje poslovni engleski po programu Business Benchmark (CUP) u okviru interne obuke zaposlenih u bankama. Od januara 2011. godine predaje engleski jezik u Trgovačkoj srednjoj školi u Beogradu.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Tamara Žeželj Mayer, dipl. muzički pedagog

prof. Muzičke kulture


Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek opšta muzička pedagogija. Od 2007. godine radi u prosveti, a njeni učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima, kao i u okviru drugih javnih nastupa. Pohađala je seminare: "Nastavnik kao kreator klime u odeljenju", "Škola bez nasilja", "Škola kao teatar" i fakultativni kurs "Snimanje muzike i tonska režija". Aktivno se bavi komponovanjem i izradom instrumentalnih i vokalnih aranžmana, a poseduje i bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju muzičkog programa na različitim javnim nastupima.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Snježana Torbica Prvulj, dipl.slik.lik.umet.

prof. Likovne kulture


Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo 2008. godine, čime je stekla zvanje diplomirani slikar likovnih umetnosti. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija Teorije umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Aktivna je na umetničkoj sceni sa šest samostalnih izložbi i mnogobrojnim učešćima na grupnim izložbama, festivalima, radionicama i kolonijama. Radno iskustvo je sticala na poziciji umetničkog direktora u firmi Arte media iz Beograda, kao i kroz honorarne poslove grafičkog dizajna, postprodukcije fotografija i voditelja likovnih radionica. Predavala je i likovnu kulturu u pančevačkoj gimnaziji “Uroš Predić”.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaMarija Ivanov, profesor sporta i fizičkog vaspitanja

prof. Fizičkog vaspitanja


Diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Iskustvo u radu sa decom sticala kao trener u rukometnom klubu Junior iz Beograda. Zvanje trenera rukometa stekla na Visokoj sportskoj i zdravstenoj školi u Beogradu. Aktivno je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja od nacionalnog značaja (Univerzijada 2009, svetsko i evropska prvenstva u rukometu za seniore i seniorke...).Saradnik je Olimpijskog komiteta Srbije na projektu „Hvala ti mama”, u organizovanju letnjeg sportskog kampa za decu. Više od dve godine uspešno radi i kao fitnes intruktor.
___________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaVladimir Miljković, profesor sporta i fizičkog vaspitanja

prof. Fizičkog vaspitanja


Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,na odseku Fizičko vaspitanje.
Iskustvo u pedagoškom radu sticao kao nastavnik u osnovnim školama „Jovan Sterija Popović”  i „Milan Rakić” u Beogradu. U toku rada u ovim školama bio je osvajač više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima u više sportova. Profesionalno se bavio sportom kao igrač odbojkaškog kluba „Partizan” iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u bavljenju trenerskim poslom u odbojci,sa najvišom „A” licencom. Šef je stručnog štaba odbojkaškog kluba „AS” iz Beograda i sa istim osvajač više medalja na nacionalnim i internacionalnim prvenstvima i turnirima.
Od 2011.godine, trener je ženske pionirske reprezentacije Srbije i učesnik na dva Balkanska prvenstva i osvajač dve srebrne medalje.
Osnivač i koautor programa škole sporta „Sporting”, koji se bazira na radu i unapređivanju razvoja opšte motorike dece i mladih.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaIvan Pešić, profesor sporta i fizičkog vaspitanja

prof. Fizičkog vaspitanja


Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Pedagoško iskustvo stekao je u srednjoj skoli „Škola mode i lepote” u Nišu, gde je radio kao profesor fizičkog vaspitanja. Sa mnogo uspeha je radio kao personalni trener u New Yorku, USA, kao i trener za razvoj bazične motorike kod dece u cilju borbe protiv hipokinezije u Portsmouthu, UK. Svoje iskustvo i znanje proširio je radom u dva vrtića u Nišu. Profesionalno se bavio košarkom u košarkaskom klubu „Ekonomist” iz Niša.
___________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaSanja Filipović, profesor Engleskog jezika

prof. Engleskog jezika


Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost. Potom je magisrirala englesku književnost na univerzitetu u Londonu. Svoje radno iskustvo je sticala u Velikoj Britaniji, radeći kao saradnik u nastavi u srednjoj školi u Londonu. Takođe je radila u izdavaštvu knjiga kao administrativna podrška književnom agentu koji predstavlja autore kao svoje klijente i prodaje autorska prava izdavačima širom sveta. Pored predavanja engleskog kao stranog jezika u srednjoj školi, kao i u privatnoj školi stranih jezika u Beogradu po Oxford programu, radi i kao prevodilac. Učesnik je na brojnim seminarima i programima stručnog usavršavanja organizovanih od strane British Councila. Priprema učenike i studente za polaganje međunarodno priznatog ispita IELTS.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

mr Mihailo Smiljanić

prof. Verske nastave


Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu SPC. Magistrirao na Fakultetu političkih nauka, grupa za teoriju kulture. Završava doktorat na Filozofskom fakultetu, katedra za etnologiju i antropologiju. Ima višegodišnje predavačko iskustvo, ETŠ “Zemun” i OŠ “Lazar Savatić”. Autor više stručnih i naučnih radova multidisciplinarnog karaktera.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Aleksandar Markov

prof. Istorije


Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju. Radno iskustvo je stekao u osnovnim školama "Boško Palkovljević – Pinki","Drinka Pavlović", "Vuk Karadžić", Građevinskoj tehničkoj školi i Pravno-poslovnoj školi u Zemunu. Postigao značajne rezultate u pripremi učenika za Republičko takmičenje iz istorije, za gimnazije. Koordinator sekcije "Klub Ujedinjenih nacija" u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Radio kao volonter u JAZAS-u u okviru projekta vršnjačke edukacije "Prevencije HIV-a i seksualno prenosivih infekcija". Od 2009. godine radi u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Ivan Đikić, dipl. geograf

prof. Geografije


Diplomirao na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stеkao u Sedmoj beogradskoj gimanziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije. Predavač i aktivni član ASAK-a (Akademski speleološko-alpinistički klub), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija. Organizator i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu, na temu "Teorijska i praktična speleologija" i "Zaštita životne sredine u kraškim oblastima". Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu "Film kao nastavno sredstvo", u organizaciji Kulturnog centra REX. Poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima, u okviru naučnih programa "Istraživačke stanice Petnica".

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Srđan Radaković, master fizičke hemije

prof. Hemije i Fizike


Diplomirao i položio za zvanje mastera na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. U proteklom periodu bio je stručni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju. Kao profesor radio je u osnovnim školama "Branko Ćopić" i "Karađorđe", kao i u Hemijsko-prehrambrenoj tehnološkoj školi, Školi za dizajn i IV gimnaziji. Dugi niz godina bio je privatni profesor za studente, srednjoškolce i osnovce. Ima iskustva u servisnoj podršci za instrumente za fizičko-hemijsku analizu, kao i u realizaciji obuke za rad na tim instrumentima. U farmaceutskoj industriji radio je na kontroli i razvoju lekova. Objavio je nekoliko naučnih radova u oblasti ispitivanja lekova (citostatika).

___________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaSnežana Todorović

prof. Elektroenergetike


Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za energetiku. U elektrotehničkoj školi „Rade Končar“ radi od 1987. godine na poslovima nastavnika opšte i uže stručnih predmeta elektrotehničke struke za sve obrazovne profile.
Kao predavač, radila na obukama kolega za rad na računaru u programima iz Microsoft Office paketa i rada sa internetom, kao i na akreditovanom seminaru „Power Point  u nastavi“. Učesnik niza stručnih seminara u Petnici i Beogradu. Dve godine bila jedan od rukovodilaca projekta Učeničkih preduzeća u školi. Dugugodišnji rukovodilac Stručnog veća informatike i računarstva. Godinu dana radila na poslovima Pomoćnika direktora.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

slikaIrina Damjanović

prof. Biologije


Diplomirala je na Biološkom fakultetu u Beogradu 2003.godine. Dugi niz godina je radila u izdavačkoj kući SIL books na programima popularne nauke za decu. Dobitnica je nagrade Neven za popularnu nauku za decu i nagrade dečje kritike Dositejevo pero. Bila je trećeplasirana u nacionalnom finalu takmičenja Laboratorija slavnih 2012.

Sa mnogo uspeha realizovala je naučne radionica u Dečjem naučnom kampu u Viminacijumu, u organizaciji Centra za promociju nauke. Od 2012. godine, zaposlena je u OŠ Kreativno pero, gde uvodi savreme metode nastave: „izokrenutu učionicu” i „hibridno učenje”. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

slikaPetra Vojvodić

prof. Sociologije


Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na odseku za žurnalistiku. Završava master Ekološke politike na istom. Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje sociologa i bavila se izradom naučnih radova iz ove oblasti, a sve u cilju sopstvenog osposobljavanja za lakše i kompletnije prenošenje gradiva učenicima. Posvećenost nastavi potvrđuje i njeno učestvovanje na seminaru „Angažovani nastavnik – kako motivisati učenike”.
Radno iskustvo sticala je i radeći kao novinar,  PR i marketing saradnik. Učestvovala je u organizaciji nekoliko filmsikih i ekoloških festivala, a trenutno je angažovana u kompaniji LINK group kao Learning Consultant.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Dragan GolubovićDragan Golubović

prof. Digitalne elektronike, Računara i Elektotehničkih materijala

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku
za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Telekomunikacije. Radno iskustvo sticao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

_____________________________________________________________________________________________________________________

slikaŽeljko Tubić

prof. Istorije

 
Magistrirao na Katedri za istoriju. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u V beogradskoj gimnaziji, a osnovne i master studije na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radio je u mnogim beogradskim gimnazijama, stručnim i privatnim školama (XV gimnazija, VII, III, Sportska gimnazija, Košarkaška gimnazija Koledž, Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Građevinsko-tehnička škola...). Imao je saradnju sa školama iz Republike Slovenije kroz zajednička multidisciplinarna predavanja. Obučen za rad na "pametnim tablama". Dugogodišnji razredni starešina, vođa puta i nastavnik na đačkim ekskurzijama širom Evrope (Italija, Grčka, Tunis, Mađarska, Češka, Austrija...).


_____________________________________________________________________________________________________________________

van Umeljić

prof. Filozofije

 

sDiplomirao je na odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao profesor filozofije i logike, višegodišnje pedagoško iskustvo sticao je u XIV beogradskoj gimnaziji, Sportskoj gimnaziji, Saobraćajno-tehničkoj školi „Zemun” i Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla”. Dugi niz godina aktivno se bavi promocijom i popularizacijom nauke u javnosti. Član je i jedan od osnivača Mreže naučnih novinara. Autor je većeg broja naučno-popularnih tekstova objavljenih u više uglednih magazina i web portala, kao što su nedeljnik Vreme, Politika, elementarium.cpn.rs i nationalgeographic.rs. Osnivač je i glavni urednik stručnog naučnopopularnog časopisa Pčelarski žurnal. Dugogodišnji je saradnik Centra za promociju nauke, sa kojim je realizovao više projekata, kao i Festivala nauke, na kome je 2010. i 2011. godine bio predavač u glavnom programu.


_____________________________________________________________________________________________________________________

 

UpisPrijava za generaciju 2014/2015. je otvorena

Kliknite na ovaj link da se prijavite na ITHS>>>