Naša škola - škola iz snova!
Učenik i roditelj u fokusu.

Elektronski dnevnik

Platforma za učenje na daljinu

Uloguj se ovde »

Upoznajte naše nastavnike:

Nastavnici Srednje škole za informacione tehnologije – ITHS veoma su posvećeni i motivisani u prenošenju znanja i radu sa učenicima. Uvek su vam na raspolaganju za sva pitanja, savete i probleme, za sve što vam nije jasno. Profesoru su tu da vas vode kroz zanimljiv IT svet i da vas pripreme za uspešnu karijeru!


X

dr Bojan Ristić

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je, kao profesor matematike i informatike, radio u nekoliko beogradskih srednjih škola. Sa te pozicije je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.

Saglasno navedenim radnim rezultatima, 2002. godine je prešao u Ministarstvo prosvete RS, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom je intenzivirao svoj naučno-stručni rad u oblasti obrazovanja, te je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu upisao magistarske studije iz oblasti obrazovnog menadžmenta, koje je završio 2008. godine. Nakon toga, radi svog daljeg naučnog napredovanja, na Internacionalnom univerzitetu 2010. godine odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem privatnih srednjih škola, a na istom univerzitetu obavljao je poslove profesora na predmetima: Menadžment ljudskim resursima i Istraživanje tržišta.

U svojstu koautora, bio je angažovan na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Autor je i većeg broja naučnih publikacija.
Od 2014. godine je direktor ITS-a.

X

Aleksandra Prokopijević

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, grupa za srpski jezik i književnost. Višegodišnje iskustvo sticala je u osnovnim i srednjim školama, kao i na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autorka je i realizatorka više projekata u obrazovanju: "Školske stvaraonice" u okviru pilot-faze Školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke, "Školsko prozorište". Autorka i koordinatorka akreditovanih programa za stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika i književnosti: "Kreativne radionice u nastavi srpskog jezika i književnosti" i "Pozorišna azbuka".

Završila je seminare: Aktivno učenje — bazični i supervizijski seminar, Višefrontalni oblik nastave, Učionica dobre volje, Čuvari osmeha, Umeće komunikacije, "Modularni program permanentne računarske obuke za nastavnike", Decentralizacija škola, Jačanje trenerskih veština, Kreativno obrazovanje, Školsko razvojno planiranje, Rodna ravnopravnost, Mi u reformi, Inkluzivno obrazovanje, Tehnike i postupci pravilnog učenja, Tehnike i postupci pravilnog pružanja prve pomoći.

X

Nataša Topukov

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Srpski jezik i književnost, stekavši zvanje diplomiranog profesora srpskog jezika i književnosti. Master studije su predstavljale izazov i zato ih završava na istoj katedri. Nakon studija, oprobala se kao profesor srpskog jezika kao stranog na Institutu „Božidar Adžija”, što joj je pomoglo u razumevanju i shvatanju strukture sopstvenog jezika. Kao honorarni saradnik bavila se lekturom i korekturom teksta pri izdavačkom preduzeću „Filip Višnjić”.
Stiče iskustvo u kontinuiranom radu kao profesor srpskog jezika i književnosti u Zemunskoj gimnaziji i u Drugoj ekonomskoj školi. Postigla je značajne rezultate u pripremi učenika za takmičenje „Književna olimpijada” i takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture. Imala je priliku da radi i kao bibliotekar i profesor građanskog vaspitanja. Učestvovala je u projektima Zemunske gimnazije: „Mini-sajam knjiga”, „155 godina postojanja Zemunske gimnazije”, „Razvionica”.

X

Jasmina Đuković

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. Nakom toga je masterirala na Filološkom fakultetu na smeru Srpski jezik, nauka i primena. Iskustvo je sticala u gimnazijama „Ruđer Bošković” i „Sveti Sava” u Beogradu, kao i u Hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi u Beogradu. Radila je i kao lektor magazina „Hotel life”, a bila je i član PR tima „Škole poslovnih veština” u okviru studentske organizacije „Mreža za poslovni razvoj”. Bila je angažovana kao predavač edukativnog programa za mlade u okviru kompanije Procter&Gamble. Jasmina je veoma komunikativna i motivisana. Ona se bavi vazduhoplovnim jedriličarstvom, a takođe je i sportski pilot.

X

Sanja Filipović

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost. Potom je magisrirala englesku književnost na univerzitetu u Londonu. Svoje radno iskustvo je sticala u Velikoj Britaniji, radeći kao saradnik u nastavi u srednjoj školi u Londonu. Takođe je radila u izdavaštvu knjiga kao administrativna podrška književnom agentu koji predstavlja autore kao svoje klijente i prodaje autorska prava izdavačima širom sveta. Pored predavanja engleskog kao stranog jezika u srednjoj školi, kao i u privatnoj školi stranih jezika u Beogradu po Oxford programu, radi i kao prevodilac. Učesnik je na brojnim seminarima i programima stručnog usavršavanja organizovanih od strane British Councila. Priprema učenike i studente za polaganje međunarodno priznatog ispita IELTS.

X

Tamara Precepa

Diplomirala španski jezik i hispanske književnosti na katedri za iberijske studije Filološkog Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija. Radila je kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po medjunarodno priznatim programima.
Nastavu španskog održavala je po programu Cluba Prisma izdavača Edinumen koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog refrerentnog okvira za jezike i Kurikularnoga plana Instituta Cervantes.Pripremala je učenike za polaganje medjunarodnih testova iz španskog jezika DELE.

X

Aleksandar Markov

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za istoriju. Radno iskustvo je stekao u osnovnim školama "Boško Palkovljević – Pinki","Drinka Pavlović", "Vuk Karadžić", Građevinskoj tehničkoj školi i Pravno-poslovnoj školi u Zemunu. Postigao značajne rezultate u pripremi učenika za Republičko takmičenje iz istorije, za gimnazije.
Koordinator sekcije "Klub Ujedinjenih nacija" u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Radio kao volonter u JAZAS-u u okviru projekta vršnjačke edukacije "Prevencije HIV-a i seksualno prenosivih infekcija". Od 2009. godine radi u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

X

Vladimir Miloičić

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Begradu i stekao je zvanje profesora istorije. Višegodišnje iskustvo profesora sticao je u nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola. Radio je u Ekonomskoj školi „Nada Dimić'', kao i u Medicinskoj školi „Nadežda Petrović'' i Osnovnoj školi „Rade Končar'' u Zemunu.

Svoja znanja je širio i među učenicima Pete i Treće beogradske gimnazije, OŠ „Skadralija’’, Tehničke škole „Novi Beograd'' i OŠ „Radojka Lakić''. Uključen je bio i u projekat „plava kutija” u farmaceutskoj kući „Farmalogist”. Rekreativno se bavi planinarenjem i pčelarstvom.

X

Ivan Đikić, dipl. geograf

Diplomirao na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku za opštu geografiju. Višegodišnje iskustvo pedagoškog rada stеkao u Sedmoj beogradskoj gimanziji i Stručnoj školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, gde je imao prilike da predaje grupu predmeta iz oblasti fizičke geografije.
Predavač i aktivni član ASAK-a (Akademski speleološko-alpinistički klub), u okviru kojeg je saradnik pri izradi velikog broja tematskih karata i publikacija. Organizator i učesnik međunarodnih akcija u oblasti speleologije i turističke valorizacije. Realizator predavanja u više osnovnih i srednjih škola u Pančevu i Beogradu, na temu "Teorijska i praktična speleologija" i "Zaštita životne sredine u kraškim oblastima".
Poseduje sertifikat o završenom edukativnom programu "Film kao nastavno sredstvo", u organizaciji Kulturnog centra REX. Poseduje bogato iskustvo u radu sa učenicima, u okviru naučnih programa "Istraživačke stanice Petnica".

X

Tamara Žeželj Mayer

Diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek opšta muzička pedagogija. Od 2007. godine radi u prosveti, a njeni učenici postižu značajne rezultate na opštinskim i gradskim takmičenjima, kao i u okviru drugih javnih nastupa. Pohađala je seminare: "Nastavnik kao kreator klime u odeljenju", "Škola bez nasilja", "Škola kao teatar" i fakultativni kurs "Snimanje muzike i tonska režija".
Aktivno se bavi komponovanjem i izradom instrumentalnih i vokalnih aranžmana, a poseduje i bogato iskustvo u organizaciji i izvođenju muzičkog programa na različitim javnim nastupima.

X

Dragana Grujičić

Dragana Grujičić je diplomirani slikar i priznati umetnik u zemlji i inostranstvu. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz oblasti slikarstva 2011. godine. U međuvremenu, stručno se usavršavala u Italiji, na prestižnoj školi School of Painting, Drawing and Sculpture u Monecastello di Vibio 2006. godine.

Dragana je priznati umetnik, sa čak 20 samostalnih i preko 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je prestižne nagrade za slikarstvo „Mr Miodrag Janjušević, akademski slikar”, 2007. godine, a učestvovala je na brojnim simpozijumima, umetničkim festivalima, radionicama i likovnim kolonijama u Srbiji, Italiji, Sloveniji, Grčkoj, Rumuniji, Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama sveta. Njeni radovi nalaze se u brojnim muzejima i galerijama širom Evrope. Od 2008. godine, sa velikim uspehom honorarno se bavi i grafičkim dizajnom, a radila je i kao nastavnik likovne kulture u osnovnim školama „Vuk karadžić” i '„Karađorđe” na Voždovcu. Autor je i voditelj likovne škole DKC Sremčica.

X

Petra Vojvodić

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na odseku za žurnalistiku. Završava master Ekološke politike na istom. Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje sociologa i bavila se izradom naučnih radova iz ove oblasti, a sve u cilju sopstvenog osposobljavanja za lakše i kompletnije prenošenje gradiva učenicima. Posvećenost nastavi potvrđuje i njeno učestvovanje na seminaru „Angažovani nastavnik – kako motivisati učenike”.

Radno iskustvo sticala je i radeći kao novinar, PR i marketing saradnik. Učestvovala je u organizaciji nekoliko filmsikih i ekoloških festivala, a trenutno je angažovana u kompaniji LINK group kao Learning Consultant.

X

Maja Keskinov

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za filozofiju. Radno iskustvo stiče od 2003. godine u XIV gimnaziji, kao profesor filozofije, logike i građanskog vaspitanja, a uz to izvršava dužnosti školskog bibliotekara i pomoćnika direktora.

Uspešno je obavljala posao nastavnika predmeta Primenjena ekonomija i Učenička kompanija, a u saradnji je sa organizacijom „Dostignuća mladih Srbija”. Ostvarila je saradnju i bila je mentor na istraživačkim projektima „Ručak u Beogradu”, sa Grupom 484 i „BEOgradska KULtura”, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Učestvovala je na mnogim seminarima za stručno usavršavanje, među kojima su: Kultura kritičkog mišljenja, Ocenjivanje u školskoj praksi, Nastavnik kao kreator klime u odeljenju.

X

Marija Ivanov

Diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na smeru Fizičko vaspitanje. Iskustvo u radu sa decom sticala kao trener u rukometnom klubu Junior iz Beograda. Zvanje trenera rukometa stekla na Visokoj sportskoj i zdravstenoj školi u Beogradu.
Aktivno je učestvovala u organizaciji nekoliko velikih sportskih događaja od nacionalnog značaja (Univerzijada 2009, svetsko i evropska prvenstva u rukometu za seniore i seniorke...).Saradnik je Olimpijskog komiteta Srbije na projektu „Hvala ti mama”, u organizovanju letnjeg sportskog kampa za decu. Više od dve godine uspešno radi i kao fitnes intruktor.

X

Vladimir Miljković

Diplomirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu,na odseku Fizičko vaspitanje.
Iskustvo u pedagoškom radu sticao kao nastavnik u osnovnim školama „Jovan Sterija Popović” i „Milan Rakić” u Beogradu. U toku rada u ovim školama bio je osvajač više medalja na opštinskim i gradskim takmičenjima u više sportova. Profesionalno se bavio sportom kao igrač odbojkaškog kluba „Partizan” iz Beograda. Ima višegodišnje iskustvo u bavljenju trenerskim poslom u odbojci,sa najvišom „A” licencom. Šef je stručnog štaba odbojkaškog kluba „AS” iz Beograda i sa istim osvajač više medalja na nacionalnim i internacionalnim prvenstvima i turnirima.
Od 2011.godine, trener je ženske pionirske reprezentacije Srbije i učesnik na dva Balkanska prvenstva i osvajač dve srebrne medalje.
Osnivač i koautor programa škole sporta „Sporting”, koji se bazira na radu i unapređivanju razvoja opšte motorike dece i mladih.

X

Mirjana Žilović

Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka, gde je stekla zvanje master inženjer organizacionih nauka. Učestvovala je u organizaciji konferencije Symopis & Balcor 2013 na FON-u, kao i u organizaciji i promociji u okviru turizma, gde je bila zadužena za izradu sajta, dizajn brošura i vizitkarti.

Bila je angažovana u agenciji za nekretnine, marketing i turizam „GORG" na Zlatiboru. Za vreme studija bila je aktivan član nastavno-naučnog veća na FON-u. Aktivni je član Kulturno-umetničkog društva „Zlatibor” iz Čajetine.

X

Dijana Pelević

Diplomirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru profesor matematike i računarstva i stekla zvanje diplomiranog matematičara. Radno iskustvo je sticala u privatnim kompanijama, na raznim pozicijama u Finansijskom sektoru.
Poseduje dugogodišnje iskustvo privatnog profesora matematike za osnovce, srednjoskolce i studente, kao i u pripremi učenika za prijemni ispit za srednje škole i fakultete. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike.

X

mr Emilijana Mitrović Stolić

Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na departmanu za matematiku i informatiku, čime stiče zvanje diplomirani matematičar.

Magistrirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na departmanu za matematiku i informatiku, čime stiče zvanje magistar metodike nastave matematike. Višegodišnje iskustvo sticala u Trećoj beogradskoj gimnaziji i Vazduhoplovnoj akademiji. Tokom godina iskustvo je sticala i kroz pripremu učenika za gradska, republička i međunarodna takmičenja. Učesnik je na mnogobrojnim seminarima u organizaciji DMS, Arhimedesa, PMF Novi Sad...

X

Ivana Dražić

Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Svoje znanje i veštine Ivana je godinama prenosila učenicima Osnovne škole „Laza Lazarević”, gde je godinama radila kao nastavnik matematike. Ivana je bila angažovana i na izradi i održavanju sajta http://www.domusbogatic.com/. Ivana je u toku karijere za svoj rad i zalaganje dobila razne nagrade i priznanja, među kojima su priznanje nastavniku za učestvovanje na republičkom takmičenju iz matematike, zahvalnica za organizaciju u učestvovanje na matematilkom takmičenju „Misliša”, pohvalnica za učenika generacije u srednjoj školi.

X

Nataša Ivetić

Profesorka informatike i računarstva Nataša Ivetić završila je osnovne studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Statistika, aktuarska i finansijska matematika. Na istom smeru je završila i master studije, gde je odbranila master rad na temu Tačne raspodele i momenti statistika poretka.
Već tokom studija davala je časove matematike i fizike učenicima osnovnih i srednjih škola, da bi se odmah po završetku osnovnih studija, na poziv svojih nekadašnjih nastavnika, zaposlila u Osnovnoj školi „Gornja Varoš“ kao nastavnik matematike i informatike i računarstva. Pored toga, neprestano se stručno usavršavala i učestvovala na brojnim seminarima Društva matematičara Srbije i mnogim drugim.

Angažovana je na ITHS-u kao profesor matematike i u Savremenoj gimnaziji kao profesor informatike i računarstva , što smatra velikim izazovom, jer obe škole omogućavaju modernu, interaktivnu nastavu i razvoj kreativnosti kako kod učenika, tako i kod profesora. Želi da matematiku i informatiku približi učenicima i da ih nauči da su ove nauke primenljive u svim oblastima.
Tečno govori engleski jezik i veliki je ljubitelj književnosti, naročito epske fantastike. Često posećuje pozorišta i bioskope, kao i sportske manifestacije. Najbolje se oseća u društvu porodice i prijatelja.

X

Nikola Dragović

Diplomirao na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na Katedri za tehniku i informatiku, čime je stekao zvanje diplomiranog profesora tehnike i informatike. Na istoj katedri je odbranom završnog master rada na drugom stepenu akademskih studija stekao stručni naziv master profesor tehnike i informatike za e-learning. Radno iskustvo je sticao radeći kao saradnik na Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u Beogradu na poslovima održavanja računara, računarskih mreža i opreme i ažuriranja i održavanja sajta Škole. Obavljao je poslove saradnika u nastavi iz grupe informatičkih predmeta. U LINKgroup, kompaniji za profesionalnu edukaciju, obrazovanje i softver, radio je kao stručni saradnik – administrator za e-learning.
Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, konferencijama, simpozijumima i kongresima.

X

Zoran Lončarević

Diplomirao je na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije na smeru Informacione tehnologije. Nakon toga je masterirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do sada je radio u kompaniji NA Design&Engineering kao IT specijalista, a bio je angažovan i kao asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na više predmeta. Poznavalac je više programskih jezika, kao što su C#, C++, Java, Payton, SQL I PL/SQL, PHP. Objavio je više naučnih radova i organizovao je brojne stručne seminare.

X

Nikola Kalojević

Diplomirao je i masterirao na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku i stekao zvanje master profesor tehnike i informatike. U Osnovnoj školi „Momčilo Nastasijević” radio je kao nastavnik fizike, a u firmi AzVirt kao Weight Bridge Operater.

Nikola je poznavalac baza podataka MySQL (Data Base Desing and Programming with SQL), Star UML, kao i programskih jezika C,C++, HTML, PHP, CSS, i računarskih mreža: Microsoft Windows, Linux terminal, nmap, NetCat, Network architectures. Nikola se bavi biciklizmom i planinarenjem, veoma je odgovoran, kooperativan i motivisan.

X

Nikola Bošković

Masterirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirao na Katedri za fizičku elektroniku na Smeru za biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Svoja znanja i veštine Nikola je prenosio i prenosi učenicima u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu. Predmeti koje Nikola predaje, a pripadaju grupi elektropredmeta su: Elektronika, Elektronika I, Elektronika i materijali, Merenja u elektronici, Digitalna elektronika i OTDP. Takođe, Nikola predaje i predmete iz IT grupe: Računari i programiranje, Programiranje i Operativni sistemi.

X

Aida Begić

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za telekomunikacije, smer sistemsko inženjerstvo, čime je stekla zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Radila je kao privatni profesor osnova elektrothenike, fizike i matematike za osnovce i srednjoškolce dugi niz godina i tako stekla bogato pedagoško iskustvo.
Bila je član studentskih organizacija, Kluba studenata tehnike i radila kao organizator kulturnih i zabavnih manifestacija namenjenih studentima. Za vreme školovanja postigla je značajne rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike.

X

Andrijana Vasić

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na odseku za fizičku elektroniku - smer biomedicinski i ekološki inžinjering i stekla zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Iskustvo je sticala kao profesor fizike u gimnaziji u Smederevskoj Palanci i kao profesor elektro grupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi „Goša“ u Smederevskoj Palanci. Andrijana je samoinicijativna, kreativna, ambiciozna i odgovorna, veoma motivisana za rad sa učenicima.

X

Ivan Mandić

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije. Radi kao predavač na međunarodnom programu mature IB DP, prestižnom programu u oblasti srednjoškolskog obrazovanja na predmetima Computer Science i Math Studies. Postdiplomske studije "Reklama i mediji" završio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bavi se medijskim obrazovanjem mladih i vodi radionice za dokumentarni i animirani film i video za učenike osnovnih i srednjih škola.

X

Andrej Čoha

Završio strukovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru upravljanja elektroenergetskim sistemima. Poslovnu karijeru je započeo držanjem informatičkih kurseva u Savezu inženjera i tehničara Srbije. Više od dvadeset godina radi na poslovima projektovanja i instalacije informaciono-komunikacionih tehnologija, analizi poslovnih procesa u domaćim preduzećima. Nekoliko godina radio na elektroenergetskom održavanju predajnika i repetitora u Radio televiziji Srbije.
Predsednik Asocijacije za napredna istraživanja, autor i vođa ekoloških projekata, koje su finansirale američka, holandska i srpska vlada, kao i lokalne samouprave.

X

Dragan Golubović

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Telekomunikacije i informacione tehnologije, smer Sistemsko inženjerstvo. Nakon toga završio je master studije takođe na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije, čime je stekao stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva-master.

Od 2012. godine je na doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Telekomunikacije. Radno iskustvo sticao je radeći kao inženjer telekomunikacija u kompanijama koje su se bavile projektovanjem i izvođenjem telekomunikacionih mreža i sistema. Autor je više naučnih radova na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

X

Goran Ninković

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za telekomunikacije, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Dugi niz godina bio je privatni profesor osnovcima i srednjoškolcima. Radio je na poslovima umrežavanja računara i održavanja računarske mreže kao i na poslovima instalacije hardvera, softvera i operativnih sistema.
Pružao je tehničku podršku korisnicima za rad na računaru. Bavio se projektovanjem radio-relejnih veza, izgradnjom PWDM sistema prenosa u okviru proširenja SDH transportne mreže, izgradnjom pristupne TF mreže.

X

Snežana Todorović

Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za energetiku. U elektrotehničkoj školi „Rade Končar“ radi od 1987. godine na poslovima nastavnika opšte i uže stručnih predmeta elektrotehničke struke za sve obrazovne profile. Kao predavač, radila na obukama kolega za rad na računaru u programima iz Microsoft Office paketa i rada sa internetom, kao i na akreditovanom seminaru „Power Point u nastavi“. Učesnik niza stručnih seminara u Petnici i Beogradu. Dve godine bila jedan od rukovodilaca projekta Učeničkih preduzeća u školi. Dugugodišnji rukovodilac Stručnog veća informatike i računarstva. Godinu dana radila na poslovima Pomoćnika direktora..

X

Srđan Radaković, master fizičke hemije

Diplomirao i položio za zvanje mastera na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. U proteklom periodu bio je stručni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju. Kao profesor radio je u osnovnim školama "Branko Ćopić" i "Karađorđe", kao i u Hemijsko-prehrambrenoj tehnološkoj školi, Školi za dizajn i IV gimnaziji. Dugi niz godina bio je privatni profesor za studente, srednjoškolce i osnovce. Ima iskustva u servisnoj podršci za instrumente za fizičko-hemijsku analizu, kao i u realizaciji obuke za rad na tim instrumentima. U farmaceutskoj industriji radio je na kontroli i razvoju lekova. Objavio je nekoliko naučnih radova u oblasti ispitivanja lekova (citostatika).

X

Vedrana Dedajić

Vedrana Dedajić, diplomirani molekularni biolog i fiziolog Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru molekularna biologija i fiziologija. Iskustvo u laboratorijskom radu sticala je radom u laboratorijama za neurofiziologiju Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković" i imunologiju Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Kao profesorka biologije iskustvo je sticala radom u osnovnim školama „Rade Končar", „Branko Ćopić" i „Stevan Sinđelić", kao i kroz pripremu učenika za opštinska i gradska takmičenja.

X

Ana Radinović Lukić

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu gde je stekla zvanje master profesor srpskog jezika i književnosti. Svoje višegodišnje iskustvo Ana je sticala u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, osnovnoj školi „Ivo Andrić”, „Kosta Abrašević”. Ana je pohađala razne kurseve i stekla mnogo veština.

Između ostalog išla je na obuku programa stručnog usavršavanja „Umeće komunikacije” koji se nalazi na listi preporučenih seminara za predavače građanskog vaspitanja. Igrala je odbojku u klubovima „Resnik”, „Oslobodioci” i „Spas” iz Beograda, a takođe je i odbojkaški sudija. U gimnaziji je bila član debatnog kluba i bavila se kreativnim pisanjem.

X

Rade Ratković

Rade Ratković je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve. Radio je kao drugi sekretar u kancelariji za međunarodne odnose i spoljnu misiju Crkve pri Patrijaršiji SPC od 2002. do 2005.

Kao nastavnik verske nastave radio je u više škola u Beogradu: u IV gimnaziji od 2006. do 2014. godine, u Osnovnoj školi „Branko Ćopić” do 2006. do 2007, Osnovnoj školi „Kreativno pero" od 2007. do 2011. godine.

Od septembra 2014. do avgusta 2015. godine boravio je u Beču, gde je radio kao lični sekretar austrijsko-švajcarskog vladike Andreja.UpisPrijava za generaciju 2016/2017. je otvorena

Kliknite na ovaj link da se prijavite na ITHS >>